Nevezetességek

A település és a prépostság története:

A TÜRJE nemzetség 1234 előtt alapította premontrei kanonokrendi monostorának egyháza alapításától napjainkig, a falu plébánia temploma is egyben.

Titulusa a Boldogságos Szűz Mária, anyamonostora a hatvaniból alapított csornai premontrei prépostság.

Alapítója az a Türje nembeli Dénes, aki az 1220-1230-as években II. András és a fia halicsi és kunországi hadjárataiban részt vett.A tatárok elől menekülő IV. Bélát Zárába is elkísérte, ezért „hűségének igen kedves odaadása”, hadi érdemei miatt „méltán emelték a királyi kegy legmagasabb fokaira”.1245 és 1248 között kétszer volt az ország Nádora.

Az az építkezéssel és az alapítással kapcsolatban első említés 1234-ben egy készített vizitációs jegyzőkönyvből származik.

Türje nemzetségének másik jelképes alakja Fülöp esztergomi érsek tanácsára kérhette a prépost 1260-ban IV. Sándor pápától azt a kiváltságlevelet, amely a prépostság önállóságát megerősítette. XIV. század közepéig önálló jogi személy lévén oklevél kiadási joguk is volt.

A Türje nemzetség kihalása után, a kegyuraság a XVI. Század elején a Berekszói Hagymásy családra szállt. A família 1540-ben protestáns hitre tért tagjai a prépostság esküdtellenségeivé váltak. Ezután a fából épült részeket, elpusztították a Szent Anna kápolnát földig, rombolták, prépostházat felgyújtották Majd 1566-ban a sümegi várnagy, felgyújtotta a templomot. A török alóli felszabadulás után a háborús pusztulásokat annyira kijavították, hogy használható legyen. Pernegg Premontrei prépostsága vásárolta meg 1703-ban. Az első kommendátor kanonok Pintár Adalbert volt, aki amiután megkapta a türjei préposti címet, 1724-ben megkezdte az új rendház építését, az építkezés az anyagi lehetőségek függvényében 1779-ig tartott.

A XVII. Század folyamán a falu is sokat fejlődött. A prépostok német telepeseket hívtak be, a település a Belső Türje néven mezővárosi rangot is kapott. A prépostságtól keletre új temetőt és temetőkápolnát avattak, a város szélén majorsági épületeket emeltek. Felépítették –a XVIII. századi térképen még nem látható- szőlőhegyi kápolnát.

A város központjában Mária oszlopot emeltek szobor csoporttal, az utak menték Nepomuki Szent Jánosnak, Szent Flóriánnak, és Páduia Szent Antalnak állítottak szobrokat.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom

A prépostsági templom szentélynégyszöggel bővített, háromhajós, bazilikás elrendezésű (a főhajófal a mellékhajók, fölé magasodik) nyugati toronypárral ellátott monostoregyház. Alaprajza: egyéni vonásokat mutat: nem három pillérpárral négy boltszakaszra osztott hajói vannak, mint a vele egy időben épült magyarországi monostoregyházak legtöbbjének, hanem egy boltszakasszal rövidebbek. Viszont szentélye lehet, hogy két boltszakaszos volt. A XIII. században Türje még kis lélekszámú falu, így a rövid hajóban a nép elfért.

Nyers téglafelületű nyugati homlokzatát és tornyait LUX KÁLMÁN 1920-21-ben restaurálta, a barokk kori felújításkor készült homlokzati vakolatarchitektúra alól feltárta az eredeti ablaknyílásokat.

Kategória: