Civil és nonprofit szervezetek

Sportegyesület Türje

Alapszabály (PDF)
Bírósági kivonat
Bírósági kivonat és bejegyzés
Beszámoló (2013)

 

Türjei Szennyvízkezelő Közhasznú Nonprofit Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A „Türjei Iskoláért és Óvodáért Alapítvány"

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035169-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18960112-1-20
Képviselője: Jeneiné Kancsal Veronika
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 11.

E szervezet 1998. december 4-én jött létre.
Úgy gondolták, a szülők közül sokan segítenék az iskolában és óvodában folyó oktató-nevelő munkát a tárgyi feltételek javításával, ha az adójuk 1%-át erre fordítanák.
(Az eltelt 10 év ezt bizonyította is !)
Az alapítvány 40. 000 Ft induló tőkéjét név szerint
Dr. Nagy László
Kovácsné Dudás Erzsébet
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós adta össze (10. 000-10. 000 Ft-ot)
(A 2 utóbbi adományozó szeretett volna részt venni az alapítvány kuratóriumának munkájában, ezért ők hivatalosan nem szerepelhettek az okiraton alapítóként.)
Az alapítvány kezelő szerve egy 5 tagú kuratórium lett, melynek tagjait az alapítók fel, az alapján, hogy itt tanuló gyermekeik révén érdekeltek legyenek az alapítvány működtetésében.
A kuratórium elnöke: Csuka Erika
A kuratóriumi tagok: Hörcsöki Tamásné
Kiss András
Varga Isvánné
Scheibelhoffer Miklós
Az alapítvány vagyona eleinte bálok rendezéséből, 2002-től pedig a szülök által adományozott 1%-os adókból állt.


Mire költötte vagyonát az alapítvány?

Az elmúlt 10-11 év alatt az iskolának:
• 2 számítógép,
• 2 CD-s magnó
• Felső tagozat gyönyörű táblái ( fél millió forint!!)
• Számítógép teremben a gépek hálózatba kötése
• Néptáncos ruhák anyaga és varratása
• Tanévzárón a jutalmak finanszírozása,
• Versenyek nevezési díjai
• Sportverseny szervezésének támogatása
Az óvodának:
• ritmushangszereket
• trambulint
• testnevelési eszközöket kapott
• 2 alkalommal színházlátogatásukat fizette az alapítvány

A kuratórium elnöke és tagjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végezték az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat 1998 óta.

Időközben gyermekeik „kinőtték „a türjei iskolát és ezért úgy gondolták, átadnák helyüket egy új csapatnak, akik az itt tanuló gyermekeik révén sokkal jobban látják, mire van szüksége a jelenleg működő iskolának és óvodának.
Ez irányú kérésükkel megkeresték az alapítókat, az alapítók elfogadva az érvelésüket és új tagokat kezdtek toborozni.
A legfőbb szempont az volt, hogy vagy óvodás vagy, iskolás szülők legyenek a kuratórium tagjai, hogy lehetőleg ők is jó pár évig tudják folytatni ezt a munkát.

Ők 2010-ben kezdték el munkájukat.

A kuratórium elnöke: Jeneiné Kancsal Veronika
A kuratóriumi tagok: Boros Krisztina
Fánerné Mázsi Mónika
Gálné Varga Krisztina
Horváthné Aczél Krisztina
Varga Istvánné

Köszönet az előző kuratórium elnökének és tagjainak, hogy szabadidejükből áldoztak fel néha nem is keveset, hogy az alapítvány a céljainak megfelelően ilyen hosszú ideig tudjon működni.
A gyerekek nevében pedig mindenkinek köszönet, aki az alapítvány számlájára utalta az adója 1 %-át!

 

A Türjei Templomért Alapítvány

Az alapítvány bankszámla száma: OTP Nyrt Zalaszentgrót . 11749053-20035334-000000000
Az Alapítvány adószáma: 18961072-1-20
Képviselője : Vidák József
Az alapítvány címe: 8796 Türje, Szabadság tér 20


Rövid története

A szervezet 1999. május 19-én hét ember összefogásával egy nemes cél érdekében jött létre.
Úgy gondolták, hogy a község lakói és talán a Türjéről elszármazott emberek közül sokan segítenének az 1200-as években épült műemlék templomunk felújításában és restaurálásában, ha adójuk 1%-át erre fordítanák.
Az alapítvány 70. 000.- Ft induló tőkéjét név szerint ők adták össze.


Az alapítvány vagyona eleinte nem gyarapodott, inkább a bankköltségek miatt hónapról-hónapra fogyott.
Később az adók 1%-ából és pályázatokból próbált működni.

Leginkább a Megyei Önkormányzat által meghirdetett pályázatokból az alábbi dolgokat valósította meg:


Nyert pályázati összegek:

2006-ban 50.000.- Ft Templom főbejárati ajtó javítása
2007-ben 250.000.- Ft Tetőhéjazat felújítás
2008-ban 200.000.- Ft Torony lépcsőjének javítása
2009-ben 100.000.- Ft Padok felújítása , javítása
2010-ben 100.000.- Ft Hitélethez kapcsolódóan szoborfelújításhoz való hozzájárulás

Támogatások:

Ezeken kívül 2010. évben a Zala Völgye Takarékszövetkezet 200. 000.- Ft támogatást adományozott az alapítványnak szoborfelújításra.


Az adók 1%-ból az alábbi összeget sikerült bevételként realizálnunk.

2008-ban 45.950.- Forint
2009-ben 44.350.- Forint
2010-ben 40.771.- Forint
Összesen: 131.771.- Forint

 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a fiatalok igényeinek megfelelően, részt vesz a fiatalok sport, kulturális és szabadidős igényeinek megfelelő programok kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában.
A GYIK felnőtt segítője egyben a települési önkormányzat által alkalmazott ifjúsági referens. Ellátja a községben élő fiatalok érdekképviseletét és érdekvédelmét, és együttműködik a a diákönkormányzattal, felnőtt önkormányzattal, civilszervezetekkel.

 

Falúvédő Egyesület Türje/Polgárőrség Türje

A társadalmi szervezet székhelye:
8796 Türje, Szabadság Tér 9.

Az egyesület célja és feladatai:
1. A bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem biztosítása.
2. A lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
3. Bűncselekmények elkövetését segítő körülményekről tájékoztatni a rendőri, és más intézkedésre jogosult szerveket.
4. A tetten ért bűnelkövetőt haladéktalanul átadni a legközelebbi rendőri szervnek.
5. Jelzések adása az illetékes önkormányzati szerveknek, melyek következtében megtehetőek a szükséges bűnmegelőző intézkedések.
6. Járőrszolgálat szervezése.

Az elnökség tagjai:
Vasvári László, titkár
Tánczos Éva, gazdasági vezető
Antal Károly, elnökségi tag
Nemes György, elnökségi tag

Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági tagok:
Pacsi Krisztián
Antal Imre
Németh Gyula

Fegyelmi és Jószolgálati Bizottsági tagok:
Fehér József
Antal Zsolt
Pál József

 

Közelebb Európához Alapítvány

A Türjei Kábeltelevíziós Társaság 1991. április 24-én hozta létre a „Közelebb Európához” Alapítványt.

Az alapítvány célja: Türje községben közösségi televíziózás vételi rendszerének kiépítése, működtetése, támogatása.

A kuratórium névsora:
• Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
• Antal Károly Türje, Arany János u.2.
• Balázs István Türje, Rákóczi u. 12.
• Czémán László Türje, Rákóczi u. 21.
• Főző Gábor Türje, Napsugár u. 20.
• ifj. Handler József Türje, Széchenyi u. 13.
• Szabó István Türje, Táncsics u. 15.
• Varga Imre Türje, Kossuth u. 136.
• Guitprechtné Molnár Erzsébet Türje, Táncsics u. 7.

A kuratórium elnöke:
Főző Róbert Türje, Napsugár u. 20.
Elnökhelyettesek: Antal Károly Türje, Arany János u. 2.
Szabó István Türje, Táncsics u. 15.

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az egyik elnökhelyettes.

 

Nevezetességek

A település és a prépostság története:

A TÜRJE nemzetség 1234 előtt alapította premontrei kanonokrendi monostorának egyháza alapításától napjainkig, a falu plébánia temploma is egyben.

Titulusa a Boldogságos Szűz Mária, anyamonostora a hatvaniból alapított csornai premontrei prépostság.

Alapítója az a Türje nembeli Dénes, aki az 1220-1230-as években II. András és a fia halicsi és kunországi hadjárataiban részt vett.A tatárok elől menekülő IV. Bélát Zárába is elkísérte, ezért „hűségének igen kedves odaadása”, hadi érdemei miatt „méltán emelték a királyi kegy legmagasabb fokaira”.1245 és 1248 között kétszer volt az ország Nádora.

Az az építkezéssel és az alapítással kapcsolatban első említés 1234-ben egy készített vizitációs jegyzőkönyvből származik.

Türje nemzetségének másik jelképes alakja Fülöp esztergomi érsek tanácsára kérhette a prépost 1260-ban IV. Sándor pápától azt a kiváltságlevelet, amely a prépostság önállóságát megerősítette. XIV. század közepéig önálló jogi személy lévén oklevél kiadási joguk is volt.

A Türje nemzetség kihalása után, a kegyuraság a XVI. Század elején a Berekszói Hagymásy családra szállt. A família 1540-ben protestáns hitre tért tagjai a prépostság esküdtellenségeivé váltak. Ezután a fából épült részeket, elpusztították a Szent Anna kápolnát földig, rombolták, prépostházat felgyújtották Majd 1566-ban a sümegi várnagy, felgyújtotta a templomot. A török alóli felszabadulás után a háborús pusztulásokat annyira kijavították, hogy használható legyen. Pernegg Premontrei prépostsága vásárolta meg 1703-ban. Az első kommendátor kanonok Pintár Adalbert volt, aki amiután megkapta a türjei préposti címet, 1724-ben megkezdte az új rendház építését, az építkezés az anyagi lehetőségek függvényében 1779-ig tartott.

A XVII. Század folyamán a falu is sokat fejlődött. A prépostok német telepeseket hívtak be, a település a Belső Türje néven mezővárosi rangot is kapott. A prépostságtól keletre új temetőt és temetőkápolnát avattak, a város szélén majorsági épületeket emeltek. Felépítették –a XVIII. századi térképen még nem látható- szőlőhegyi kápolnát.

A város központjában Mária oszlopot emeltek szobor csoporttal, az utak menték Nepomuki Szent Jánosnak, Szent Flóriánnak, és Páduia Szent Antalnak állítottak szobrokat.

A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom

A prépostsági templom szentélynégyszöggel bővített, háromhajós, bazilikás elrendezésű (a főhajófal a mellékhajók, fölé magasodik) nyugati toronypárral ellátott monostoregyház. Alaprajza: egyéni vonásokat mutat: nem három pillérpárral négy boltszakaszra osztott hajói vannak, mint a vele egy időben épült magyarországi monostoregyházak legtöbbjének, hanem egy boltszakasszal rövidebbek. Viszont szentélye lehet, hogy két boltszakaszos volt. A XIII. században Türje még kis lélekszámú falu, így a rövid hajóban a nép elfért.

Nyers téglafelületű nyugati homlokzatát és tornyait LUX KÁLMÁN 1920-21-ben restaurálta, a barokk kori felújításkor készült homlokzati vakolatarchitektúra alól feltárta az eredeti ablaknyílásokat.

Településünk története

 

A Türje nemzetség 1234 előtt alapított premontrei kanonokrendi monostorának egyháza alapításától napjainkig, a falu plébániatemploma is egyben. Titulusa a Boldogságos Szűz Mária, anyamonostora a hatvaniból alapított csornai premontrei prépostság. Alapítója a Türje nembeli Dénes. Aki az 1220-30-as években II. András és fia halicsi és kunországi hadjáratában aktívan részt vett. A tatárok elől menekülő IV. Bélát Zárába is elkísérte, ezért hűségének igen kedves odaadása, hadi érdemei miatt méltán emelték a királyi kegy legmagasabb fokaira, a szlavón báni méltóságba.

A prépostság alapítását és az építkezés megkezdésének időpontját jelzi, hogy első említése egy 1234-ben készített vizitációs jegyzőkönyvből származik. A Türje nemzetség másik jeles tagja, Fülöp esztergomi érsek tanácsára kérhette a prépost 1260-ban IV. Sándor pápától azt a kiváltságlevelet, amely a prépostságot önállóságában megerősítette. A XIV. század közepéig hiteleshelyi tevékenységet is folytattak, önálló jogi személy lévén oklevél kiadási joguk is volt. Türje, mint lakott hely a prépostság alapítását megelőzően is létezett, nemcsak azért, mert a franciaországi Prémontrében Szent Norbert által alapított kanonokrend mindig lakott helyre telepedett, hanem azért mert az esztergomi káptalan bizonyságlevelében Türjei Miklós végrendeletéről, amelynek keltezése 1230. és természetesen latin nyelven íródott ötször is előfordul a település akkori neve: A Türje nemzetség kihalása után a XVI. század elején a kegyuraság a Berekszói Hagymásy családra szállt, akik hamarosan protestáns hitre tértek, és ezért nagy rombolást vittek véghez. A pusztítást végül a török tette teljessé. A török alóli felszabadulás után a háborús pusztításokat csak annyira javították ki, hogy a templom használható legyen. Pintár Adalbert kommendátor 1724-ben kezdte el az új rendház építését, és a templom rendbehozatalát. Dorffmaister Istvánnal, az akkor fiatalon magyarországra kerülő osztrák származású festővel festették ki. Dorffmaister legkorábbi munkái láthatók Türjén.

A XVIII. században a falu is sokat fejlődött. A prépostok német telepeseket hívtak be, a település Belső Türje néven mezővárosi rangot is kapott. A központban Mária oszlopot emeltek, az utak mentén a védőszenteknek szobrokat állítottak. Okkal mondhatjuk, hogy 1888. a közoktatás és a közlekedés éve. 

A lélekszám szaporodása és az elavult iskolaépület célszerűtlensége arra indította Türje mezőváros közönségét, hogy új, a mai kor kívánalmainak megfelelő iskolát épít. Május 31-én tették le az alapkövet, október 28-án adatott át a Népiskola. A közúti közlekedésben évszázadok óta résztvevő községünk ebben az évben újabb lehetőséget kapott a tovább- fejlődéshez. Május 1-én átadták a falu határában haladó Ukk Csáktornya vasútvonalat.

 

Címerünk

 

A címeren trónuson ülő, frontális beállítású, robosztus Szűz Mária látható, aki az ölében a gyermek Jézust tartja. Felette bal oldalt két, hatágú csillag, jobbra stilizált Hold és Nap.

Körirata: S PREPOSITVS ET CONVENTVS MONASTERI DE IVRLA.

A prépostsági pecsét - mely azonos az akkori viszonyoknak megfelelően a településsel - szolgál a címer alapjául.

A színvilág megfelel a korabeli falképek és a könyvfestészet színvilágának a heraldika szabályainak betartásával.

A címerpecsétszínek jelentés tartalma:

Kék: Az ég színe és a tisztaság, szabadság, szeretet, boldogság, egészség.

Arany: (Nap) értelem, ész, tekintély, erény, erkölcsösség,

Ezüst: (Hold) bölcsesség, tisztaság, ártatlanság.

Vörös: (Mars) hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Mária: A szeretet jelképe, vigasztalás és öröm (ismerem értékeimet és a közösség szolgálatába állítom). Igazságosság, béke, türelem, szorgalom, anyaság értékének fontossága, méltóság, gyermek gondozása, testi egészség, gondoskodás a családról, igazságosság, béke, egyetértés, önmagunk és mások megbecsülése.

 

Címer